Докторске студије

Сврха студијског програма Докторских академских студија биомедицине је формирање научног радника који је овладао потребним теоријским знањем и практичним вештинама из изабраног подручја биомедицине и оспособљен је за њихову практичну примену у научно-истраживачком раду, уз поштовање свих етичких принципа. Резултате свог научно-истраживачког рада кандидат представља научној јавности кроз саопштења на научним скуповима и публикације у монографијама и/или научним часописима. У оквиру трогодишњег школовања, студент се оспособљава за критичку анализу, процену и синтезу нових научних сазнања, као и за преношење стечених знања и идеја колегама, академској заједници и друштву у целини.
Студијски програм усмерен је ка пружању специфичних знања и вештина, као и развијању критичке и интегрисане компетенције из области изборног подручја биомедицине: Молекулске медицине, Фармакологије и токсикологије или Неуронаука.
Овладавањем студијског програма и одбраном докторске дисертације кандидат доказује компетентност за самостално активно учествовање у научно-истраживачком раду у оквиру одређене области биомедицине и стиче права која му законом припадају.
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране је акредитовао студијски програм докторских студија биомедицине за укупно 20 студената из области:
  • Молекулска медицина
  • Неуронауке
  • Фармакологија и токсикологијa
  • Клиничка медицина
  • Превентивна медицина

Преглед студијског програма докторских академских студија
Листа ментора Медицинског факултета ВМА
Дигитални репозиторијум докторских дисертација одбрањених на Медицинском факултету ВМА

 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ