Научно-истраживачка делатност


ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА ПЕРИОД 2017-2021


Наставници и сарадници Медицинског факултетаВојномедицинске академије се баве експерименталним и клиничким истраживањима. Експериментални део се обавља у лабораторијама Института за медицинска истраживања, а клинички у различитим организационим јединицама ВМА. Програмом научноистраживачког рада дефинишу се стратешки циљеви научно-истраживачких активности, научне области истраживања, као и активности везане за обезбеђење услова за њихову реализацију, унапређење међународне сарадње, објављивање резултата научноистраживачког рада и активности на промоцији науке и научноистраживачке делатности у целини.
Научноистраживачка делатност одвија се у оквиру пројеката које финансира Министарство одбране Републике Србије, као и у оквиру билатералне сарадње са институцијама у земљи и иностранству. Осим тога, наставници и сарадници Медицинског факултета ВМА, реализују и сарадњу у области научноистраживачке делатности са појединачним истраживачким групама и/или пројектним тимовима из земље и иностранства.
Стратешки циљеви научно-истраживачке активности на Медицинском факултету ВМА су:
1. Унапредити постојеће и развити нове правце експерименталних истраживања кроз набавку нове лабораторијске опреме, уређаја, материјала и реагенаса, акредитацију лабораторија, као и обезбеђивање одговарајуће литературе и софтвера.
2. Унапређење обима и повећавање квалитета истраживања у клиничким областима медицине и стоматологије, пре свега повећањем истраживачког капацитета наставника и сарадника, те њиховим укључивањем у домаће и међународне мултидсциплинарне пројекте.
 
3. Структурисан прилаз едукативним активностима у оквиру континуиране медицинске едукације за здравствене професионалце (лекаре, стоматологе и медицинске техничаре) чиме би се могао понудити нов облик образовања. У плану је и додатно ангажовање еминентних стручњака као предавача и гостујућих професора у наставном процесу.
 
У складу с тим, приоритети у научноистраживачкој делатности у периоду 2017 - 2020. године, биће реализовани кроз пројекте које финансира Министарство одбране Републике Србије и пројекте Министарства просвете науке и технолошког развоја на којима учествују истраживачи Медицинског факултета ВМА , припрему и пријаву пројеката научноистраживачког рада за наредни пројектни циклус, припрему и пријаву пројеката билатералне и међународне сарадње.

Унапређење међународне сарадње представљаће један од кључних сегмената у оквиру научноистраживачке делатности. Планирано је успостављање интензивније сарадње са научноистраживачким институцијама и/или истраживачким групама из иностранства и припрема и пријава заједничких пројеката у оквиру пројеката билатералне сарадње и FP 8 (Horizon 2020) оквирног програма научноистраживачке сарадње на нивоу Европске Уније. Активности на промоцији међународне сарадње обухватаће организацију боравака наших истраживача у научноистраживачким институцијама у иностранству. Осим тога, планирано је одржавање научних скупова уз учешће еминентних стручњака и предавача из иностранства.Такође, планира се наставак сарадње са привредним организацијама и примена науке у развоју нових лекова и медицинских процедура.
Подстицање публиковања резултата научноистраживачког рада у домаћим и међународним научним часописима категорије М20 и њихове презентације на научним скуповима представљаће најважнији циљ научноистраживаче делатности Факултета. Осим тога, један од сегмената биће и остваривање активности на развоју научноистраживачког подмлатка кроз студијски програм докторских академских студија биомедицине Медицинског факултета ВМА. Додатно, у оквиру реализације научноистраживачких пројеката Факултета планирана је израда око 60 докторских дисертација докторанада и из других високошколских установа у наредном петогодишњем периоду. 

Акредитација НИО

Пројекти
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ