Издавачка делатност

Издавачка делатност је део основне делатности Факултета, а врши се ради квалитетног обављања образовне, научноистраживачке и стручне делатности. Факултет може да издаје научне и стручне публикације: уџбенике, скрипта, лекције (ауторизована предавања), хрестоматије, методичке приручнике, збирке, као и друге публикације у складу са законом. Општи и посебни услови под којима Факултет обавља издавачку делатност уређују се законом и општим актима Универзитета односно Факултета.
Главни координатор за стручну и уџбеничку литературу на Факултету је Одељење за библиотечку и архивску делатност Института за научне информације Војномедицинске академије, које располаже са више од 30 000 монографских публикација које су распоређене у 51 библиотечки одељак (библиотеке клиника и института). Од тога 165 наслова у 4 000 примерака публикација уџбеничког типа припада библиотечком одељку Факултета.
Свака клиника и институт има посебан библиотечки одељак – (приручна библиотека за наслове који се најчешће користе) и читаоницу, као и руковаоца библиотечким фондом који је и стално запослени члан на клиници или институту.
Структура и обим библиотечких ресурса се систематски прате и осавремењавају у складу са расположивим финансијским средствима.
Настава из сваког предмета покривена је одговарајућим главним и помоћним уџбеницима, који су одобрени за употребу у настави од стране Наставно-научног већа Факултета, односно Сената Универзитета одбране у Београду Издавачка делатност и процедура усвајања уџбеника на Факултету регулисани су Правилником о уџбеницима. Факултет систематично прати и оцењује квалитет уџбеника са аспекта квалитета садржаја, структуре, стила и обима.

Списак публикација

Публикације наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Војномедицинске академије током 2022. године

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ