Докторске студије

У прву годину уписују се студенти који су испунили опште и посебне услове конкурса које расписује Министарство одбране у сарадњи са Факултетом. Могућност конкурисања имају они кандидати који су завршили један од следећих облика школовања:
- студије медицине, стоматологије, фармације, ветеринарске медицине или биологије са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8 и који имају стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат завршио студије медицине, стоматологије, фармације, ветеринарске медицине или биологије са просечном оценом најмање 8 као и познавање енглеског језика на нивоу другог степена према критеријуму Војне
академије.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
1) Просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са 5.
Уколико се захтевају два нивоа школовања, просечне оцене се множе са 2,5, а
добијени производи се сабирају.
2) По основу дужине студирања:
- 20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске
године дуже од трајања студија;
- 5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школске
године дуже од трајања студија;
- уколико су услови за упис на студије претходно завршена два нивоа студија, по истим
критеријумима се за сваки ниво студија додељује 10 односно 2,5 бодова.
3) Вредновање и квантитативно исказивање публикованих радова, уколико их кандидат има, врши се према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 38/08), а укупан број оставрених поена множи се са 3 (вредновање публикованих радова, по пријему пријава, обавиће Институт за научне информације ВМА);
4) У случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већом
просечном оценом са претходних студија, а уколико се од кандидата захтевају два
нивоа претходног школовања, предност има кандидат са већом просечном оценом са
основних студија.


ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ