Специјалистичке студије

На специјалистичке академске студије могу конкурисати сви кандидати (лица из грађанства и професионална војна лица) који испуњавају опште и посебне услове конкурса који расписује Министарство одбране у сарадњи са Факултетом, на следећим студијским програмима:
  1. Трауматологија
  2. Медицинска токсикологија
  3. Фармакокинетика и биоеквиваленција
  4. Рационална фармакотерапија
  5. Имплантати у оралној медицини
  6. Орално здравље и пародонтална медицина
  7. Биоинжињерство и медицинска информатика

Посебни услови који су потребни ради конкурисања су:
1) за студијске програме Медицинска токсикологија, Фармакокинетика и биоеквиваленција и Рационална фармакотерапија завршене студије медицине, стоматологије, фармације или ветеринарске медицине са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
2) за студијске програме Медицинска токсикологија, Фармакокинетика и биоеквиваленција и Рационална фармакотерапија стечен VII-1 степен стручне спреме
према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат завршио студије медицине, стоматологије, фармације или ветеринарске медицине са просечном оценом најмање 8;
3) за студијски програм Трауматологија завршене студије медицине са најмање 360
ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
4) за студијски програм Трауматологија стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат завршио студије медицине са просечном оценом најмање 8;
5) за студијске програме Имплантати у оралној медицини и Орално здравље и пародонтална медицина завршене интегрисане академске студије медицине или стоматологије са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
6) за студијске програме Имплантати у оралној медицини и Орално здравље и пародонтална медицина стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат
завршио студије медицине или стоматологије са просечном оценом најмање 8;
7) за упис на све студијске програме потребно је познавање енглеског језика на нивоу
другог степена према критеријуму Војне академије.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
1) Просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са 5.
2) По основу дужине студирања:
- 20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске
године дуже од трајања студија;
- 5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школске
године дуже од трајања студија.
3) Вредновање и квантитативно исказивање публикованих радова, уколико их кандидат има, врши се према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 38/08), а укупан број оставрених поена множи се са 3 (вредновање публикованих радова, по пријему пријава, обавиће Институт за научне информације ВМА);
4) У случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већом
просечном оценом са претходних студија.

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ