Комисија за обезбеђивање квалитета

Рад служби Факултета подлеже систему праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја квалитета и систему провере квалитета, у складу са Законом и Статутом Универзитета.
Наставници, сарадници, кадети, студенти и ненаставно особље дужни су да активно сарађују при остваривању мера којима се обезбеђују контрола, праћење и унапређивање квалитета наставе и рада на Факултету.
Ради континуираног обезбеђења квалитета и спровођења поступка самовредновања, Наставно-научно Веће образује Комисију за обезбеђење квалитета. Комисијa има најмање пет чланова коју чине представници кадета, наставног и ненаставног особља.
Делокруг Kомисије је:
 1. координација поступка самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 2. доношење Акционог плана;
 3. организација интерне контроле Факултета;
 4. припрема предлога процедура система квалитета.

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета су:
 1. пк доц. др Срђан Лазић, председник,
 2. ВС проф. др Гордана Мандић-Гајић,
 3. ВС проф. др Љиљана Јауковић,
 4. ВС доц. др Гордана Шупић,
 5. пп Витомир Кипровски,
 6. кадет Јелена Гаговић,
 7. кадет Немања Арсеновић

Самовредновање
Ради изградње и унапређења механизама систематског вредновања и постизања највиших стандарда у образовном процесу, Факултет спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада.
Поступак самовредновања, по правилу, спроводи се једанпут годишње, а најмање једном у три године.
Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаним општим актима Универзитета и Факултета.
Чланови одбора за организовање и спровођење кадетског односно студентског вредновања:
 1. ВС проф. др Милица Нинковић (координатор);
 2. ВС проф. др Саша Василијић;
 3. ВС доц. дипл. фарм. Александра Ковачевић;
 4. ВС Сандра Марковић, референт МФ ВМА;
 5. кадет Јадрнка Зарић.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ