Упис на МФ ВМА
Упис на студијски програм Интегрисане академске студије медицине одређен је пројектованим потребама система одбране, док се на академске специјалистичке и докторске академске студије могу уписати и лица из грађанства. Услови за упис, ближе одредбе поступка и начина спровођења пријемног испита уређени су Статутом Факултета и конкурсом.
Више »
Брошура МФ ВМА
Брошура Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду - водич кроз акредитоване студијске програме.
Више »
Извештај о раду МФ ВМА
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, на годишњем нивоу остварује активности у складу са постављеним циљевима и задацима, као и стандардима и нормама у образовном систему, реализацијом предвиђеног плана и програма, континуирано у свим областима рада.
Више »
Самоевалуација
Стратегија обезбеђења квалитета представља основу за управљање образовним процесом на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду. Самовредновање, као саставни део Стратегије за обезбеђење квалитета, је поступак којим се анализира, интерпретира и вреднује рад Факултета проценом испуњености стандарда датих у Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета за високо образовање Републике Србије. Поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада спроводи се у интервалима од највише три године.

Извештај о самоевалуацији 2016

Више »
Акредитација
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, акредитован је као високошколска установа и поседује Дозволу за рад издату од стране Министарства просвете и науке Републике Србије. Одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Факултет је акредитован за обављање научноистраживачке делатности, која укључује и избор лица у научна звања, у складу са Законом о научноистраживачкој делатности. На основу Закона о високом образовању Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије издала је Уверења о акредитацији студијских програма, кроз чију организацију и реализацију Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду примењује савремене приступе и сазнања из области медицинских наука.
Више »
Важни линкови