01.07.2024
ДОПУНСКИ ТЕРМИН ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ    
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
р а с п и с у ј е
      Д О П У Н С К И  Т Е Р М И Н
за пријемни испит за 12 кандидата из грађанства у својству кадета на Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду у школској 2024/2025. години
 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ: Интегрисане академске студије медицине: 12 кадета.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Право да конкуришу имају кандидати који су испунили опште и посебне услове и прошли први и други део селекције по основу конкурса расписаног 01.02.2024. године, а на пријемном испиту одржаном дана 26.06.2024. године нису остварили неопходних минималних 16 бодова из предмета билогија и 16 бодова из предмета хемија имају права подношења пријаве ради полагања пријемног испита у допунском термину. 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву за упис Медицинском факултету Војномедицинске академије лично или путем препоручене поште на адресу: Медицински факултет ВМА, ул. Црнотравска 17, 11000 Београд у периоду од 01.07. до 05.07.2024. године. Образац пријаве за упис са упутством о попуњавању кандидати могу преузети на интернет страници Медицински  факултет  ВМА studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА:
Селекција кандидата за Медицински факултет реализује се полагањем пријемног испита из  хемије и биологије  а организује се дана 10.07.2024. године са почетком у 12,00 часова на Медицинском факултету ВМА УО у Београду.
 
Кандидати су у обавези да се дана, 10.07.2024. године до 11,00 часова јаве на улаз за посете ВМА и да са собом понесу личну карту и дигитрон са основним операцијама.
Листа кандидата који испуњавају услове за полагање пријемног испита биће истакнута дана, 08.07. 2024.године до 15,00 часова на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
Кандидати који су као ученици ИИИ и ИВ разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије или хемије на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверене фотокопије диплома о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења, приликом достављања остале документације. 
Кандидат који је удаљен са провере знања сматраће се да није положио и неће бити рангиран. 
 
Кандидати који нису остварили прописани број бодова на провери знања неће бити рангирани.
МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:
  • успех из средње школе, максималан број бодова је 40 и
  • провера знања из хемије и биологије, максималан број бодова је 60.
Укупан максималан број бодова које кандидат може да освоји је 100 бодова. Рангирање кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 50%+1 бод на сваком од тестова које полажу на пријемном испиту (16 бодова из хемије и 16 бодова из биологије).
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, до броја кандидата предвиђених конкурсом. У случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из хемије и биологије, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у средњој школи.
Прелиминарна ранг-листа ће бити објављена до 48 часова од момента завршетка пријемног испита на  огласној табли и на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
Кандидат који сматра да су му права повређена, може поднети жалбу на коначну ранг- листу кандидата у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања коначе ранг листе. Кандидат жалбу подноси Медицинском факултету ВМА.
ШКОЛОВАЊА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА
Школовање на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има структуру интегрисаних академских студија у трајању од 6 година (12 семестара) односно 360 ЕСПБ. После завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручно звање доктор медицине, како је прописано акредитованим студијским програмом.
За време школовања кадети имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују новчана примања и путни трошкови у складу са Законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе. 
Након успешно завршеног школовања Медицинског факултета ВМА примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника санитетске службе.
У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и неиспуњавања обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на школовању су у обавези да надокнаде трошкове школовања.
Конкурс је отворен од 01. јула до 05. јула 2024. године.
Листа изабраних кандидата за кадете Медицинског факултета ВМА биће објављена на сајту Медицинског факултета ВМА најкасније 12 дана након реализације пријемног испита а обавештење ће бити прослеђено и Регионалним центрима МО.
Информације у вези са конкурсом могу се добити у деканату Медицинског факултета у Одсеку за питања кадета, студената и слушалаца и путем електронске поште studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs, тел: 011/3608-433 и 011/3608-134 или на интернет страници http://www.mfvma.mod.gov.rs.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ