01.09.2017
Конкрус за избор у звање сарадника

 


Расписује

 КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА Расписује се конкрус за избор у звање сарадника:
  1. Једног сарадника за ужу научну област судска медицина у звање асистента;
  2. Једног сарадника за ужу научну област анатомија у звање асистента;
  3. Једног сарадника за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија у звање асистента;
  4. Једног сарадника за ужу научну област биологија са хуманом генетиком у звање сарадника у настави.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Да је кандидат професионални припадник Војске Србије.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
За избор у звање асистента:
 
1)      Да је кандидатзавршио одговарајућу здравствену специјализацију(на клиничком предмету или на претклиничком предмету за који постоји здравствена специјализација).
2)      Да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
3)      Да је кандидатстудије завршио са просечном оценом најмање осам (8).
4)      Да кандидатима најмање један рад iн еxтенсо, као први аутор у часопису са рецензијом.
За избор у звање сарадника у настави: 
-      Кандидат мора да буде студент специјалистичких академских студија или докторских студија и да је завршио студије са оценом најмање осам (8).
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 
1.     биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
2.     библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Војномедицинске академије Црнотравска број 17, Београд (преко шалтера деловодства), са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника“. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
 
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.


ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Начелник класе
Студентска служба
Кадетски парламент
ИНФОРМАТОР О РАДУ