Научно-истраживачка делатност

У протеклом периоду Војномедицинска академија је обављала научно-истраживачку делатност и бирала истраживаче на основу Закона о војним школама и војним научноистраживачким установама. Дана 12. марта 2013. године Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду је акредитован као научноистраживачка организација, што омогућује обављање научноистраживачке делатности у складу са Законом о научноистраживачкој делатности укључујући и избор лица у научна звања.
Факултет остварује јединство образовног и научноистраживачког рада кроз научноистраживачке пројекте које финансира Министарство одбране, а акредитацијом Факултета као НИО отвара се могућност за апликацију и за пројекте које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. За сада су поједини наставници укључени као руководиоци или сарадници на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и међународним пројекатима. Тренутно се преко Министарства одбране реализује 25 научноистраживачких пројеката, а укупан буџет намењен за научноистраживачку делатност Факултета износи пет милиона динара на годишњем нивоу. У 2012.г. Факултете је преко Универзитета одбране у Београду учесник и једног међународног ТЕМПУС пројекта.
Факултет на основу својих дугорочних циљева у области научноистраживачког рада непрекидно ради на обезбеђивању услова и подстицању наставника и сарадника за ову делатност кроз реализацију различитих врста пројеката и континуирано прати и проверава резултате научноистраживачког рада. Факултет спроводи континуирану активност у циљу побољшања услова и опремљености лабораторија у оквиру института Војномедицинске академије за научноистраживачки рад и пружања подршке наставницима и сарадницима да повећају број публикација у реномираним часописима са SCI индексацијом. Број публикованих радова у целости у међународним часописима за претходни петогодишњи период (2007-2012) укупно је 475.
У 2012. години укупно је публиковано 94 рада у целости, објављене су две монографије међународног значаја, две монографије националног значаја, пет поглавља у тематским зборницима међународног значаја, 36 радова у рецензираним часописима категорија М21, М22 и М23 (oд тога 13 у категорији М21). Из научноистраживачких пројеката у 2012. години су произашла два докторска, један мастер рад (одбрањени на Биолошком факултету Универзитета Београд) и један специјалистички рад (одбрањен на ВМА).
Приликом избора наставника у звања води се рачуна подједнако о њиховим достигнућима у науци и настави. Факултет примењује у избору наставника и сарадника строжије критеријуме у односу на препоруке Националног савета за високо образовање и настоји да у наредном периоду они буду идентични критеријумима за избор наставника на Медицинском факултету Универзитета у Београду.
Факултет подржава сталну професионалну, истраживачку и стручну делатност наставника, сарадника и кадета која је од општег интереса. Такође, Факултет обезбеђује простор, опрему и друге материјалне услове за научно-образовни и научноистраживачки рад наставника и сарадника. Факултет развија информационе системе, врши набавку уџбеника, часописа и друге научне и стручне литературе за потребе научноистраживачког рада. Као документи који доказују да се пружа подршка наставницима и сарадницима у обављању научноистраживачког рада на основу Правилника о научно-истраживачком раду, заснованог на Статуту Факултета односно Статуту Универзитета одбране у Београду.

Акредитација НИО

Пројекти
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Начелник класе
Студентска служба
Кадетски парламент
ИНФОРМАТОР О РАДУ