Специјалистичке студије

На специјалистичке академске студије могу конкурисати сви кандидати (лица из грађанства и професионална војна лица) који испуњавају опште и посебне услове конкурса који расписује Министарство одбране у сарадњи са Факултетом, на следећим студијским програмима:
  1. Трауматологија
  2. Медицинска токсикологија
  3. Фармакокинетика и биоеквиваленција
  4. Рационална фармакотерапија
  5. Имплантати у оралној медицини
  6. Орално здравље и пародонтална медицина
  7. Биоинжињерство и медицинска информатика

Посебни услови који су потребни ради конкурисања су:
1) за студијске програме Медицинска токсикологија, Фармакокинетика и биоеквиваленција и Рационална фармакотерапија завршене студије медицине, стоматологије, фармације или ветеринарске медицине са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
2) за студијске програме Медицинска токсикологија, Фармакокинетика и биоеквиваленција и Рационална фармакотерапија стечен VII-1 степен стручне спреме
према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат завршио студије медицине, стоматологије, фармације или ветеринарске медицине са просечном оценом најмање 8;
3) за студијски програм Трауматологија завршене студије медицине са најмање 360
ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
4) за студијски програм Трауматологија стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат завршио студије медицине са просечном оценом најмање 8;
5) за студијске програме Имплантати у оралној медицини и Орално здравље и пародонтална медицина завршене интегрисане академске студије медицине или стоматологије са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
6) за студијске програме Имплантати у оралној медицини и Орално здравље и пародонтална медицина стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат
завршио студије медицине или стоматологије са просечном оценом најмање 8;
7) за упис на све студијске програме потребно је познавање енглеског језика на нивоу
другог степена према критеријуму Војне академије.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
1) Просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са 5.
2) По основу дужине студирања:
- 20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске
године дуже од трајања студија;
- 5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школске
године дуже од трајања студија.
3) Вредновање и квантитативно исказивање публикованих радова, уколико их кандидат има, врши се према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 38/08), а укупан број оставрених поена множи се са 3 (вредновање публикованих радова, по пријему пријава, обавиће Институт за научне информације ВМА);
4) У случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већом
просечном оценом са претходних студија.

Образац пријаве за конкурс

ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Начелник класе
Студентска служба
Кадетски парламент
ИНФОРМАТОР О РАДУ