18.04.2017
Конкурс за сараднике МФ ВМА

 

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА
 
 
Расписује се конкрус за избор у звање сарадника:
  1. Једног сарадника за ужу научну област офталмологија у звање асистента;
  2. Једног сарадника за ужу научну област интерна медицина подобласт кардиологија у звање асистента;
  3. Једног сарадника за ужу научну област медицинска микробиологија у звање асистента;
  4. Једног сарадника за ужу научну област интерна медицина подобласт хематологија у звање асистента;
  5. Једног сарадника за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење у звање асистента;
  6. Једног сарадника за ужу научну област хирургија подобласт неурохирургија у звање асистента;
  7. Једног сарадника за ужу научну област фармацеутска медицина у звање асистента.
Расписује се конкрус за поновни избор у звање сарадника:
  1. Једног сарадника за ужу научну област оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом у звање асистента;
  2. Једног сарадника за ужу научну област интерна медицина подобласт пулмологија у звање асистента;
  3. Једног сарадника за ужу научну област фармакологија и токсикологија у звање асистента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Да је кандидат професионални припадник Војске Србије.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
За избор и поновни избор у звање асистента:
 
1)  Да је кандидат завршио одговарајућу здравствену специјализацију (на клиничком предмету или на претклиничком предмету за који постоји здравствена специјализација).
2)  Да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
3)  Да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8).
4)  Да кандидат има најмање један рад iн еxтенсо, као први аутор у часопису са рецензијом.
 
За избор у звање сарадника у настави:
 
-       Кандидат мора да буде студент специјалистичких академских студија или докторских студија и да је завршио студије са оценом најмање осам (8).
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 
1.      биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса;
2.      библиографију објављених научних и стручних радова са копијама примерака научних радова и других публикација.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор и поновни избор у звање сарадника подносе се на адресу Војномедицинске академије Црнотравска број 17, Београд (преко шалтера деловодства), са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника“. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
 
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Начелник класе
Студентска служба
Кадетски парламент
ИНФОРМАТОР О РАДУ