08.06.2017
Конкурс за струковне студије - из грађанства

 

 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за упис лица из грађанствау прву годину основних струковних студија Струковна медицинска сестра у школској 2017/18. години
 
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду уписује у прву годину основних струковних студија Струковна медицинска сестра 10 самофинансирајућих студената (студије у трајању од три године и носе 180 ЕСПБ).


УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА:
У прву годину основних струковних студија Струковна медицинска сестра може да се упише лице које има држављанство Републике Србије, одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању и ако је здравствено способно за студије. Под одговарајућим средњим образовањем за студије медицине сматрају се гимназијаили сред­ња шко­ла медицинског усмерења.


НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУ­Р­СА:
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
1. Сведочанство за све разреде предходно завршене школе;
2. Диплому о завршеном средњем образовању;
3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3,000 динара (на текући рачун 840-742313843-22, модел 97, са позивом на број 506013382514);
4. Извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);
5. Уверење о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је (не старије од шест месеци);
6. Лекарско уверење - не старије од шест месеци (уверење се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд);
7. Пријаву на конкурс (добија се у Сектретаријату Факултета).
Фотокопије предатих докумената се не враћају.


СЕ­ЛЕК­ЦИ­ЈА КАН­ДИ­ДА­ТА:
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Кандидат за упис основне струковне студије Струковна медицинска сестра може освојити највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту, и то:
1)    1,  под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
2)    2,  Пријемни испит се полаже из предмета Здравствена нега. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освпји најмање 31 бод из предмета Здравстена нега.
У случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већим бројем бодова са пријемног испита.
Држављани Републике Србије који су предходно образовање завршили у иностранству приликом пријављивања на Конкурс подносе диплому нострификовану у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и сведочанства стечена у иностранству.


КОНКУРСНИ РОКОВИ:

Пријављивање кандидата –
20, 21, 22. и 23. јуна 2017.г. од 9,00-13,00 часова.

Листа пријављених кандидата -
24. јуна 2017.г. у 12,00 часова.

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе
- Комисији за упис студената 26. јуна 2017. од 12,00-14,00 часова. Након овог рока листа се сматра коначном. Коначна листа пријављених кандидата 27. јуна 2017.г. у 9,00 часова.

Пријемни испит -
05. јула 2017.г. у 12,00 часова.


НА­ЧИН И РО­КО­ВИ ЗА ПОД­НО­ШЕ­ЊЕ ЖАЛ­БЕ НА УТВР­ЂЕ­НИ РЕ­ДО­СЛЕД:
Учесник конкурса који сматра да су његова права повређена може поднети приговор декану Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, у року од два дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе.
По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року од два дана од дана пријема приговора.
Након одлучивања по приговору, објављује се коначна ранг-листу свих кандидата.
Коначна ранг-листа објављује се на огласној табли и интернет страници Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду.
 
***
 
Школарина за годину студија износи 90.000,00 динара.
Школарина за сваку школску годину се може уплаћивати у пет једнаких рата.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
1. Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;
2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Уверење о држављанству РепубликеСрбије;
4. Лекарско уверење;
5. Две фотографије за индекс.
Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти на те­ле­фо­не 011/3608-129, 011/3608-134 или 011/3608-661, или на­ћи на ин­тер­нет адре­са­ма http://www.mfvma.mod.gov.rs или пре­ко елек­трон­ске по­ште medicinski.fakultet@vma.mod.gov.rs.
 
 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Начелник класе
Студентска служба
Кадетски парламент
ИНФОРМАТОР О РАДУ