16.10.2017
Јавни конкурс за поновни избор у звање једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт неурохирургија у звање доцента

  
 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ 
 


РАСПИСУЈЕ
 
 
Јавни конкурс за поновни избор у звање једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт неурохирургија у звање доцента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.      да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
2.      да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
3.      да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.      да испуњава услове за поновни избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист“, бр. 21/16 и 3/17).
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1.      Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016.г. и број 9/66 од 21. априла 2017.г.) које је објављено на интернет страници Универзитета (Медицинског факултета ВМА);
2.      Попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
3.      Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за поновни избор у звање наставника подносе се на адресу Војномедицинске академије: Црнотравска бр. 17, Београд (преко шалтера деловодства) са назнаком „конкурс за поновни избор у звање наставника.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања. 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Студентска служба
ИНФОРМАТОР О РАДУ