01.09.2017
Конкурс за избор у звање наставника

 


РАСПИСУЈЕ
 
 
Јавни конкурс за избору звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
 
  1. Једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт урологија у звање ванредног професора;
  2. Једног наставника за ужу научну област биологија са хуманом генетиком у звање ванредног професора;
  3. Једног наставника за ужу научну област инфективне и тропске болести у звање ванредног професора;
  4. Једног наставника за ужу научну област хирургија подобласт општа хирургија у звање доцента.
Расписује се конкрус за поновни избор у звање наставника:
  1. Једног наставника за ужу научну област интерна медицина подобласт ендокринологија у звање ванредног професора.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.      да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
2.      да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
3.      да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.
 
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.      да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист“, бр. 21/16 и 3/17);
2.      Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати 16.10.2017. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1.      Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016.г. и број 9/66 од 21. априла 2017.г.) које је објављено на интернет страници Универзитета (Медицинског факултета ВМА);
2.      Попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
3.      Уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војномедицинске академије: Црнотравска бр. 17, Београд (преко шалтера деловодства) са назнаком „конкурс за избор у звање наставника“.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања. 

 
ФАКУЛТЕТ
Историјат
Циљ школовања
Универзитет одбране
Организација
Самоевалуација
Акредитација
Документа
ДЕЛАТНОСТИ
Образовна
Научно - истраживачка
Здравствена
Издавачка
СТУДИЈЕ
Основне струковне
Интегрисане академске
Специјалистичке
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Наставници
Сарадници
Избор наставника и сарадника
УПИС
Интегрисане академске студије
Специјалистичке студије
Докторске
Здравствена струка и ужа специјализација
Програми усавршавања
Архива
КАДЕТИ
Организација
Живот и рад
Кадетски парламент
Огласна табла
МЕДИЈИ
Фото галерија
Видео
Новински чланци
Актуелности
КОНТАКТ
Деканат
Продекани
Начелник класе
Студентска служба
Кадетски парламент
ИНФОРМАТОР О РАДУ